OPLEIDINGEN


ALGEMEEN

Betalingsmogelijkheden, kostprijs en kortingen

 • Inschrijven en betalen
 • Kostprijs
 • Premies
 • Gedeeltelijke of volledige vrijstelling van betaling
 • Opleidingscheques
 • KMO-portefeuille
 • Plafonnering

 

INSCHRIJVEN EN BETALEN

Betalen kan op verschillende manieren.
Schrijf je je online in, dan kom je terecht op een online betaalpagina waar je kan betalen met Visa of Mastercard.
Kom je langs op het secretariaat om je in te schrijven, dan betaal je met Bancontact.

KOSTPRIJS

De prijs van de cursussen wordt door de overheid bepaald: een lesuur kost 1,50 euro. Een cursus kan 40, 60, 80, 120 of 160 lesuren bevatten. De respectievelijke kostprijs is dan 60, 90, 120, 180 of 240 euro. Bij de meeste cursussen hoort ook lesmateriaal (handboek, syllabus of verbruiksgoederen voor schoonheidszorgen, florist en voeding).

 

PREMIES

DIPLOMAGERICHTE OPLEIDINGEN

De premie is alleen van toepassing voor zogenaamde diplomagerichte opleidingen. Dit zijn beroepsgerichte opleidingen die in combinatie met de opleiding aanvullende algemene vorming, leiden tot een diploma secundair onderwijs. Je kan alle informatie over de voorwaarden vinden via deze link.

PREMIES VOOR BEDIENDEN

Ben je bediende in een ANPCB-bedrijf en volg je, op eigen kosten, een beroepsopleiding buiten de werkuren? 

Cevora betaalt je de inschrijvingskosten geheel of gedeeltelijk terug via individuele vormingspremies en dit onder bepaalde voorwaarden. Meer informatie vind je op de website van Cevora.

PREMIES VOOR WERKNEMERS IN DE HORECA

Als je een cursus volgt in het studiegebied voeding kan je een premie aanvragen ter waarde van de helft van het inschrijvingsgeld.

Je moet wel voldoen aan enkele voorwaarden.

 • Tewerkgesteld zijn als werknemer in de horecasector PC 302 bij de start van de cursus en op het moment dat de aanvraag wordt ingediend.

 • De aanvraag indienen na het beëindigen van de cursus en voor de start van het nieuwe schooljaar.

 • Geslaagd zijn voor de cursus.

Aanvraagformulier premie volwassenenonderwijs en meer info op Fan van Horeca

OPLEIDINGSKREDIET

Wie tijdskrediet opneemt i.f.v. het volgen van een opleiding, kan hiervoor een aanmoedigingspremie aanvragen.

 Voorwaarden

 • Tijdskrediet al verkregen hebben (voltijds of deeltijds)

 • Een opleiding volgen van minimum 120 uren op jaarbasis

 • Indien de opleiding langer loopt dan 2 jaar kan je na die eerste 2 jaren nog een premie aanvragen als je:

  • ‘tweedekansonderwijs’ volgt: onderwijs om iemand die ouder is dan 18 een (hoger) diploma secundair onderwijs te laten behalen

  • een opleiding volgt die leidt naar een knelpuntberoep (op de lijst van de rva)

Stel jouw vraag aan de overheid ! Bel gratis 1700 of surf naar www.vlaanderen.be.

Je kan het aanvraagformulier bekomen door:

 • dit te downloaden van de website www.vlaanderen.be/werk bij aanmoedigingspremies

 • of aan te vragen via bovenstaand telefoonnummer.

 • af te halen op het onthaal

VDAB-OPLEIDINGEN

De opleidingen apotheekassistent en tandartsassistent zijn door de VDAB erkend als beroepsopleiding.

Cursisten die aan de vooropgestelde voorwaarden voldoen komen in aanmerking voor een aantal ondersteunende maatregelen (inschrijvingsgeld en cursusgeld worden terugbetaald en je komt in aanmerking voor het krijgen van vergoedingen, zoals verplaatsingsvergoeding, kinderopvangvergoeding, ...).

Meer informatie kan je hier terugvinden.

SUCCES MET JE STUDIES

 • Je volgt één van de volgende opleidingen in een centrum voor volwassenenonderwijs: webdesigner, webontwikkelaar

 • En je hebt een arbeids-, vrijwilligers- of stageovereenkomst bij een vzw die behoort tot één van de volgende paritaire comités

  • PC 319.01 of de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingssector (bijzondere jeugdzorg, sector van de zorg voor personen met een handicap, CKG, CIG, algemeen welzijnswerk, …)

  • PC 329 of de Vlaamse socioculturele sector (socioculturele verenigingen, …)

  • PC 331 of de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (kinderopvang, geestelijke gezondheidszorg, …)

Opgelet: je werkgever of stageplaats moet behoren tot PC 319.01, PC 329 of PC 331. Organisaties uit de openbare sector, onderwijs, … komen NIET in aanmerking. Dus geen OCMW’s, geen scholen, … Je aanvraag komt ook niet in aanmerking als je stage loopt als onthaalouder aangesloten bij een dienst voor onthaalouders in het statuut “sui generis”.

 • Je zorgt ervoor dat je aanvraag ten laatste op 31 maart 2018 is ingestuurd (postdatum telt) en dat de 3 delen van het aanvraagformulier volledig en correct zijn ingevuld en ondertekend. Is bijvoorbeeld je rekeningnummer niet juist, gaf je werkgever geen rsz-nummer op of ontbreekt de stempel van jouw school, dan ontvang je geen tussenkomst.

 Hoeveel  krijg je maximaal terugbetaald?

Je ontvangt maximaal een tussenkomst van 150 euro in het inschrijvingsgeld en maximaal 50 euro in het schoolgeld op voorwaarde dat je deze kosten effectief betaaldeaan het cvo. Betaalde je minder dan 150 en/of 50 euro, dan beperken we de tussenkomst uiteraard tot het betaalde bedrag.

Geldige aanvragen die binnen zijn voor 15 december 2017, betalen we eind december-begin januari uit. De andere aanvragen (met uiterlijk 31 maart 2018 als postdatum) betalen we ten laatste begin juni uit.


GEDEELTELIJKE OF VOLLEDIGE VRIJSTELLING VAN BETALING

Dat kan op basis van volgende attesten: 

 • De vrijstelling van het inschrijvingsgeld wordt toegekend op basis van attesten die je meebrengt op moment van inschrijving. Het is aan te raden zelf een kopie van je attest(en) te bewaren.

 • De attesten mogen – om geldig te zijn - op het ogenblik van de inschrijving in een bepaald semester niet ouder zijn dan één maand en niet gedateerd zijn na de registratiedatum

De attesten met de actuele situatie moeten bij iedere inschrijving opnieuw ingediend worden !!

 • En je hebt een arbeids-, vrijwilligers- of stageovereenkomst bij een vzw die behoort tot één van de volgende paritaire comités

  • PC 319.01 of de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingssector (bijzondere jeugdzorg, sector van de zorg voor personen met een handicap, CKG, CIG, algemeen welzijnswerk, …)

  • PC 329 of de Vlaamse socioculturele sector (socioculturele verenigingen, …)

  • PC 331 of de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (kinderopvang, geestelijke gezondheidszorg, …)

Opgelet: je werkgever of stageplaats moet behoren tot PC 319.01, PC 329 of PC 331. Organisaties uit de openbare sector, onderwijs, … komen NIET in aanmerking. Dus geen OCMW’s, geen scholen, … Je aanvraag komt ook niet in aanmerking als je stage loopt als onthaalouder aangesloten bij een dienst voor onthaalouders in het statuut “sui generis”.

 • Je zorgt ervoor dat je aanvraag ten laatste op 31 maart 2018 is ingestuurd (postdatum telt) en dat de 3 delen van het aanvraagformulier volledig en correct zijn ingevuld en ondertekend. Is bijvoorbeeld je rekeningnummer niet juist, gaf je werkgever geen rsz-nummer op of ontbreekt de stempel van jouw school, dan ontvang je geen tussenkomst.

 Hoeveel  krijg je maximaal terugbetaald?

Je ontvangt maximaal een tussenkomst van 150 euro in het inschrijvingsgeld en maximaal 50 euro in het schoolgeld op voorwaarde dat je deze kosten effectief betaaldeaan het cvo. Betaalde je minder dan 150 en/of 50 euro, dan beperken we de tussenkomst uiteraard tot het betaalde bedrag.

Geldige aanvragen die binnen zijn voor 15 december 2017, betalen we eind december-begin januari uit. De andere aanvragen (met uiterlijk 31 maart 2018 als postdatum) betalen we ten laatste begin juni uit.

VOLLEDIGE VRIJSTELLING VAN INSCHRIJVINGSGELD

Wie ?

Welk attest ?

Waar opvragen ?

Je ontvangt een leefloon of inkomen via maatschappelijk dienstverlening

(Artikel 60 komt niet in aanmerking)

‘Attest ontvanger leefloon’

‘Attest ontvanger maatschappelijke dienstverlening’

Bij jouw OCMW

Je bent ten laste van iemand die een leefloon of inkomen via maatschappelijk dienstverlening ontvangt (vader/moeder/echtgenoot … die niet ouder is dan 65 jaar)

‘Attest ontvanger leefloon’

‘Attest ontvanger maatschappelijke dienstverlening’

én

‘Verklaring op eer’

Bij jouw OCMW

 

Te verkrijgen op het secretariaat

Je krijgt materiële hulp als asielzoeker

‘Attest verblijf materiële opvang vluchtelingen’

Bij de instantie die de materiële hulp verleent : OCMW, Rode Kruis, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, …

Je hebt een inburgeringscontract ondertekend of hebt al een inburgeringsattest of EVC-attest behaald en wil een opleiding NT2 richtgraad 1 of 2 volgen.

/

/

Je bent 15 jaar en doorverwezen door een secundaire school om Nederlands te leren

Verklaring van secundaire school

Via de secundaire school

Je bent een cursist met een attest van een sociaal verhuurkantoor, enkel voor richtgraad 1

Attest van een sociaal verhuurkantoor

Bij sociaal verhuurkantoor

Je ontvangt een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering én je volgt de opleiding in een door VDAB erkend traject naar werk (met VDAB-contract)

‘Aanvraag van vrijstelling van het inschrijvingsgeld in het Volwassenenonderwijs’

Bij het secretariaat (contract) en via VDAB (*)

Je bent een niet-werkende verplicht ingeschreven werkzoekende en hebt nog geen recht op een wachtuitkering

‘Aanvraag van vrijstelling van het inschrijvingsgeld in het Volwassenenonderwijs’

Bij de werkwinkel of via de VDAB-site bij ‘Mijn Loopbaan’ (*)

Je volgt deeltijds secundair beroepsonderwijs in combinatie met een bijkomende opleiding in het volwassenenonderwijs

‘Aanvraag van vrijstelling van het inschrijvingsgeld in het Volwassenenonderwijs’

Bij de werkwinkel of via de VDAB-site bij ‘Mijn Loopbaan’ (*)

Je verblijft in één van de Belgische strafinrichtingen

‘Attest van de directie van de strafinrichting’

/

Je schrijft in voor de opleiding Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting

/

/

Je schrijft in voor een opleiding in het studiegebied Algemene vorming

/

/

 

(*) Je kan zelf het noodzakelijke VDAB-attest thuis afdrukken. Je hoeft dus niet meer naar een werkwinkel te gaan. Het attest staat op de VDAB-site automatisch klaar in Mijn loopbaan, als je voldoet aan de voorwaarden. Je vindt de link Aanvraag CVO-attest op de startpagina van Mijn loopbaan. Het attest is al voor je ingevuld, je moet enkel nog de naam van de opleiding invullen en het attest ondertekenen.

 

GEDEELTELIJKE VRIJSTELLING VAN INSCHRIJVINSGELD

Het tarief van 0,60 euro per lestijd geldt standaard voor een cursus Nederlands tweede taal (NT2).

Het tarief van 0,30 Euro per lestijd is van toepassing als je één van volgende attesten kunt voorleggen:

 • De vrijstelling van het inschrijvingsgeld wordt toegekend op basis van attesten die je meebrengt op moment van inschrijving. Het is aan te raden zelf een kopie van je attest(en) te bewaren.

 • De attesten mogen – om geldig te zijn - op het ogenblik van de inschrijving in een bepaald semester niet ouder zijn dan één maand en niet gedateerd zijn na de registratiedatum

De attesten met de actuele situatie moeten bij iedere inschrijving opnieuw ingediend worden!

 

Wie ?

Welk attest ?

Waar opvragen ?

Je ontvangt een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering (en volgt de opleiding zonder VDAB-contract)

‘Aanvraag van vrijstelling van het inschrijvingsgeld in het Volwassenenonderwijs’

Bij de werkwinkel of via de VDAB-site bij ‘Mijn Loopbaan’ (*)

Je bent ten laste van iemand die een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering ontvangt (vader/moeder/echtgenoot … die niet ouder is dan 65 jaar)

‘Aanvraag van vrijstelling van het inschrijvingsgeld in het Volwassenenonderwijs’ op naam van de persoon van wie je ten laste bent

En

‘Verklaring op eer’

Bij de werkwinkel of via de VDAB-site bij ‘Mijn Loopbaan’(*)

 

 

 

Bij het secretariaat

Je bent voor ten minste 66% arbeidsongeschikt (ziekte of invaliditeitsuitkering) en niet gepensioneerd

Attest op jouw naam

Bij jouw mutualiteit, vakbond of andere erkende instantie

Je bent ten laste van iemand die voor ten minste 66% arbeidsongeschikt is (ziekte of invaliditeitsuitkering) (vader/moeder/echtgenoot … die niet ouder is dan 65 jaar)

 

Attest, op naam van wie je ten laste bent

én

‘Verklaring op eer’

Bij jouw mutualiteit, vakbond of andere erkende instantie

 

Bij het secretariaat

Je hebt recht op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten (verminderde zelfredzaamheid)

Attest op jouw naam

Bij de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit van het RIZIV

Je bent ten laste van iemand die recht heeft op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten (vader/moeder/echtgenoot … die niet ouder is dan 65 jaar)

Attest, op naam van wie je ten laste bent

én

‘Verklaring op eer’

Bij de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit van het RIZIV

 

Bij het secretariaat

Je bent ingeschreven bij het VAPH (ook geldig na 65 jaar)

Attest op jouw naam

Bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (FOD Sociale Zekerheid)

Je bent ten laste van iemand die ingeschreven is bij het VAPH

(vader/moeder/echtgenoot … die niet ouder is dan 65 jaar)

Attest, op naam van wie je ten laste bent

én

‘Verklaring op eer’

Bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (FOD Sociale Zekerheid)

 

Bij het secretariaat

Je verdienvermogen is verminderd tot één derde of minder

Attest op jouw naam

Bij de bevoegde overheidsdienst

Je bent ten laste van iemand van wie het verdienvermogen is verminderd tot één derde of minder

Attest, op naam van wie je ten laste bent

én

‘Verklaring op eer’

 

 

 

Bij het secretariaat

Je een vermindering van zelfredzaamheid hebt van ten minste 7 punten (onbeperkt geldig)

Attest op jouw naam

Bij de bevoegde overheidsdienst

Je bent ten laste van iemand van wie de mate van zelfredzaamheid verminderd is met ten minste 7 punten

Attest, op naam van wie je ten laste bent

én

‘Verklaring op eer’

 

 

 

Bij het secretariaat

Je volgde de voorbije 2 schooljaren een opleiding van ten minste 120 lestijden  in een Centrum voor Basiseducatie

Bewijs

Bij het Centrum voor Basiseducatie waar je de opleiding gevolgd hebt

Je bent een niet verplicht ingeschreven SWT’er

 

Bewijs van je werkloosheidsuitkering met expliciete melding van SWT-statuut

Bij RVA of vakbond

Je bent ambtenaar en ambtshalve vervroegd op pensioen gesteld wegens gezondheidsredenen (-65 jaar)

Attest waaruit de tewerkstelling als ambtenaar en vervroegde op pensioenstelling blijkt.

Bij werkgever (federale pensioendienst FPD)

Vanaf 1 maart werd de toegang tot opleidingscheques voor hooggeschoolden beperkt: enkel hooggeschoolden die een loopbaangerichte opleiding volgen, die vermeld staan in hun persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) nadat ze loopbaanbegeleiding volgden, kunnen nog opleidingscheques aanvragen.

Onder hooggeschoold wordt verstaan iedereen die hogere studies heeft afgerond, zoals studies die leiden tot het diploma van bachelor of hoger onderwijs, een lerarenopleiding, getuigschrift voor pedagogische beroepsbekwaamheid en studies in het hoger onderwijs ingericht door het onderwijs voor sociale promotie.

Voor de laag- en middengeschoolden blijft de reglementering inzake opleidingscheques ongewijzigd. Zij kunnen dus nog steeds opleidingscheques aanvragen voor arbeidsmarktgerichte opleidingen in het kader van de lijst van het betaald educatief verlof (BEV) als voor alle loopbaangerichte opleidingen in het kader van hun loopbaantraject.

Volgens de nieuwe reglementering kunnen ook Vlamingen die niet in Vlaanderen werken, recht hebben op opleidingscheques en loopbaancheques.

Bijkomende info kan u vinden op de website van de VDAB. Vindt u hier geen antwoord op uw vragen, mail dan naar opl.cheque@vdab.be of bel naar het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).

OPLEIDINGSCHEQUES

Het CVO is een erkend centrum voor het systeem van de Vlaamse opleidingscheques. Indien je woont en werkt in Vlaanderen of het Brussels gewest betaal je via dit systeem slechts de helft van de kosten van de opleiding. De Vlaamse overheid betaalt de rest. 

De opleidingscheques worden aangevraagd via de VDAB. Je kan per kalenderjaar maximaal voor 250 euro aan opleidingscheques aankopen.

Enkel cursisten die geen baachelor of masterdiploma hebben kunnen gebruik maken van opleidingscheques. Cursisten die een beroepsopleiding secundair volwassenenonderwijs volgen en nog geen diploma secundair onderwijs hebben kunnen de door hen betaalde persoonlijke bijdrage terugvragen, via een formulier dat in ons secretariaat kan bekomen worden.

Zowel het inschrijvingsgeld, het cursusmateriaal als de opleidingsgebonden kosten kunnen betaald worden met opleidingscheques. Als je de opleidingscheques pas na de inschrijving afgeeft in het secretariaat, krijg je het overeenstemmende bedrag binnen 6 weken teruggestort. De waarde van de opleidingscheques mag voor maximum 2 euro de kostprijs van de opleiding overschrijden! Deze worden achteraf niet teruggestort.

De opleidingscheques voor werknemers moeten ten laatste twee maanden na aanvang van de opleiding besteld worden bij de VDAB. Deze opleidingscheques zijn slechts 14 maanden geldig vanaf de datum van uitgifte. Enkel geldige cheques worden aanvaard. De cheques moeten vóór het einde van de opleiding afgeleverd worden op het secretariaat.

Niet alle opleidingen komen in aanmerking voor opleidingscheques! Je kan de volledige lijst van opleidingen raadplegen via de VDAB. Voor volgende opleidingen kan je geen opleidingscheques gebruiken: fotograaf, mode (naaien, breien, e.d.), hulpkok: module nagerechten en voeding (huishoudelijk), schoonheidszorgen, goudsmeden, kapper.

Mocht je toch nog vragen of twijfels hebben aarzel niet om het secretariaat te contacteren.

 

KMO-PORTEFEUILLE

De opleidingen van het CVO komen in aanmerking voor terugbetaling via de KMO-portefeuille. Een werkgever kan voor de opleidingsprojecten van zijn werknemers een subsidie aanvragen bij de KMO- portefeuille. Deze projecten moeten worden ingediend ten laatste 14 kalenderdagen na de officiële start van de lessen. Het erkenningsnummer van ons CVO is DV.O102750


PLAFONNERING

Maximum te betalen bedrag
Vanaf het schooljaar 2015-2016 betaalt een cursist een maximum van 300 euro inschrijvingsgeld per semester voor een modulaire opleiding van het secundair volwassenenonderwijs, het hoger beroepsonderwijs of de specifieke lerarenopleiding. Een semester is een periode van 1 september tot en met 31 december of een periode van 1 januari tot en met 31 augustus. De startdatum van de module bepaalt tot welke periode de module gerekend wordt. Wanneer de cursist tijdens een semester meerdere opleidingen volgt, dan betaalt hij per gevolgde opleiding een maximum van 300 euro.

De plafonnering per semester of per schooljaar is niet overdraagbaar naar een ander centrum.

De bewijslast voor de toepassing van de plafonnering per semester of schooljaar en per opleiding wordt bij de cursist gelegd. De cursist moet aantonen welk bedrag aan inschrijvingsgeld hij reeds betaald heeft voor een bepaalde opleiding. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs is daarentegen gehouden bij betaling van het inschrijvingsgeld steeds een betalingsbewijs aan de cursist te overhandigen.